Polityka prywatności

Polityka prywatności:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest "UNILOKAT PRZEMYSŁAW STRUS" Robert Jerzy Strus, Uścikówiec 7,
 64-600 Oborniki. 
2) Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: wpc@paneltarasowywpc.pl oraz telefon +48 512 304 704.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów, prowadzenia transakcji kupna - sprzedaży.  
4) Dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym z którymi administrator
 danych posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umów, zakończenia transakcji kupna
 - sprzedaży a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator
 i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 
6) Mają Państwo prawo do:
- dostępu do danych osobowych, 
- sprostowania danych osobowych, 
- żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umów i dokonania transakcji kupna - sprzedaży. 

Korzystając ze strony:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę „UNILOKAT PRZEMYSŁAW STRUSRobert Jerzy Strus z siedzibą w Uścikówiec 7, 64-600 Oborniki oraz przez podmioty przetwarzające z którymi Administrator danych ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku procesem przygotowania oferty / zrealizowania zamówienia. Przyjmujesz do wiadomości, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu realizacji zamówienia a po tym czasie zarchiwizowane i przechowywane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora .

Masz prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest podstawą przygotowania oferty.